دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

قسمت دوم ویدیوی آموزش مانتو کیمونو که توسط خانم بزرگی آموزش داده می شود .دوخت این مانتو ساده بوده و برای افراد مبتدی نیز امکان پذیر می باشد .جدیدترین ویدیو های آموزش خیاطی و هنر های مرتبط دیگر را در وب سایت دوختنیها برای شما مخاطبان  قرار داده خواهد شد .منتظر نظرات شما هستیم.

جدیدترین ویدیو های آموزش خیاطی و هنر های مرتبط دیگر را در وب سایت دوختنیها برای شما مخاطبان  قرار داده خواهد شد .منتظر نظرات شما هستیم.

 

در این آموزش می آموزیم که چگونه الگوی یک آستین را رسم کنیم،این آموزش همراه با الگو است.در ادامه با دوختنیها برای یادگیری این آموزش همراه باشید...

 

برای اندازه گیری دور کمر و باسن بهتر است شخص جلوی آینه بایستد تا مشخص شود که سانتی متر از جلو و عقب در یک سطح قرار دارند.

 

اصطلاحات خیاطی (مورد نیاز در این آموزش)

 

کادر: عرض و طول

 فاصا: کوک شل

 ساسون: پنس

اوزمان: فضای ایجاد شده در الگو

 فاق: آنفورشور

آنتی ژامپ: درز مستقیم داخل شلوار

 دراپه: روی هم ریخته با دوبل

ففیله: کوک شل

جیب فیلتاب: مغزی دو طرفه

قرینه سازی : به وسیله کوک شل یا کاربن در پارچه انجام می گیرد.

گوده: پارچه اضافی به شکل مثلث که به لباس گشادی می بخشد .

یوک : برش قسمتی از الگو و تغییر آن به عنوان تزیین به کار می رود.

پنل : قطعات الگو

هانش: باسن

تراک: چاک یا شکاف

 

 

 

اندازه های لازم برای تهیه الگوی شلوار

اندازه تقریبی شلوار:

 ١- دور کمر ٧٠

٢- دور باسن بزرگ ١٠٠

٣- قد از کمر تا زمین ١١٠

٤- بلندی باسن ٢٠

۵ - قد از کمر تا زانو 60

6- دور زانو 44

7- دور ران 60

8- اندازه آنفورشور(قد فاق پشت و جلوی شلوار)60

٩- اندازه آنتی ژامپ (درز مستقیم وسط پا یا داخل شلوار) ٧۵

١٠- دم پای شلوار 40

١١- بلندی کمر تا سطح صندلی در حالت نشسته ٢٢

 

طریقه اندازه گیری:

ابتدا نواری را به دور کمر می بندیم تا گودی کمر مشخص شود بعد دور کمر را اندازه می گیریم . برای اندازه گیری دور باسن متر را از برجسته ترین نقطه باسن بزرگ عبور داده و دو سر آن را به هم می رسانیم طوری که 4 انگشت به کمر بسته شده در پشت قرار می دهیم و به صورت مورب روی برجسته ترین نقطه باسن می گذاریم و اندازه می گیریم . برای اندازه گیری آنفورشور(فاق) متر را از وسط پا طوری رد می کنیم که یک سر آن روی نواری در کمر بسته شده ،در سمت پشت قرار گیرد و سر دیگر متر روی نوار در قسمت جلو باشد.

 

اندازه آنتی ژامپ:

آنتی ژامپ را به دو طریق میتوان اندازه گیری کرد: نخست، در حالت ایستاده و پاها باز و کشیده، یک سر متر را وسط پا (فاق) قرار دهید و سر دیگر آن را به حالت آزاد تا نقطه قد اصلی شلوار اندازه بگیرید. طریقه دوم، خط کش را وسط پا به حالت افقی عبور داده و بلندی خط کش تا زمین را اندازه بگیرید بعد قد دلخواه را از این مقدار کم کنید.

 

برای بلندی کمر تا سطح صندلی: فرد روی صندلی نشسته، سر متر را از پهلو روی نوار گذاشته و تا سطح صندلی اندازه می گیریم. (مطابق شکل ١)

 

 الگوی شلوار زنانه

 

 

 

طریقه کشیدن الگوی جلوی شلوار:

 

ابتدا یک خط افقی به اندازه 1/4 دور باسن رسم کنید (الف - ب) سپس به اندازه قد شلوار خطی بر آن عمود کنید (ت-پ). از نقطه (الف) به اندازه بلندی باسن پایین آمده نقطه(ث) و از نقطه (ب) همان مقدار را پایین آمده و نقطه(د) را مشخص کنید و دو نقطه (ث) و(د) را به هم وصل کنید. از (الف) به اندازه 1/4(ربع) دور باسن برای بلندی فاق پایین آمده نقطه (ر) به دست می آید همین مقدار هم از نقطه (ب) پائین آمده و نقطه (ز) را مشخص و این دو نقطه را به هم وصل کنید . از نقطه (ر) برای گشادی فاق به اندازه  1/6 عرض کادر شلوار (همان  دور باسن) به طرف بیرون رفته و نقطه (ذ) را مشخص کنید و (ذ) را به (ث) به شکل هلال رسم کنید. از نقطه (الف) مقدار ۵ سانت به سمت راست خارج شده و همین مقدار هم از نقطه (ث) خارج شوید، نقاط (ع) و (غ)به دست آمده محل زیپ است، این دو نقطه را به هم وصل کنید. از سمت چپ کادر روی خط (الف – ب) از (ب) ٢ سانت داخل شده و آن را (ژ) بنامید و به خط باسن وصل کنید. برای به دست آوردن نقاط (ط) و(ظ) خط (الف - ب) و (ت – پ) را طوری نصف کنید که خط (ب – ط) ٢ سانت بیشتر از خط (الف – ط) باشد و با وصل این دو نقطه خط اتو مشخص می شود. از نقطه (ط)1.5 سانت به سمت راست و چپ خط اتو رفته، قطر پنس جلو مشخص می شود. و طول پنس را بین ٩ تا ١٢ سانت رسم کنید. از نقطه (ط) به اندازه قد زانو پائین آمده علامت بزنید و به دو طرف کادر وصل کنید نقاط (س – ش) به دست می آید. نقاط (ذ ، س) را کمی مایل به هم وصل کنید. روی خط (ت - پ) از نقطه (ظ) به

  

اندازه 1/4 دمپا به سمت راست و چپ کادر رفته علامت بگذارید نقاط (ف – ت) به دست می آید این دونقطه را به (س - ش) وصل کنید. (مطابق شکل ٢)

نکته: اگر شلوار با فاق بلند خواسته باشید، 1/4 دور باسن را به اضافه ٤ سانت کنید .

مثال: از نقطه (الف) تا نقطه (د) مساوی است با 1/4 دور باسن +4

در صورتی که بخواهید شلوار جیب داشته باشید، از نقطه (ژ) ٣ سانت به طرف داخل رفته و از نقطه (د) ٣ سانت به طرف بالا آمده این دو نقطه را به هم وصل کنید دهانه جیب (AB) خواهد بود. برای رسم کیسه جیب از A ، ١٠ سانت به طرف داخل و از نقطه B ، ١٠ الی ١۵ سانت پائین آمده نقاط (DC) به دست می آید این نقاط را به صورت هلال به هم وصل کنید.(مطابق شکل)

 

نقاط ( ژ، C ، B ،D )را یک بار کپی کنید و نقاط ( ADBC) را هم یک بار کپی کنید.(مطابق شکل ٣)

کنترل کمر: فاصله بین پنس های جلو و پشت را اندازه گرفته باید برابر 1/2 دور کمر باشد.

 

 الگوی شلوار زنانه

 

طریقه کشیدن الگوی پشت شلوار:

 

مانند الگوی جلو به اندازه 1/4 دور باسن برای کادر شلوار خط افقی رسم کنید و به اندازه قد شلوار خطی برآن عمود کنید نقاط (الف - ب - ت – پ) به دست می آید. از نقطه (الف) به اندازه 1/4 دور باسن پائین آمده و از نقطه(ب)هم همین مقدار را پائین می آیید و این دو نقطه را به هم وصل می کنید. بار دیگر، از خط (الف) به اندازه بلندی باسن پائین آمده و از (ب) همین مقدار را پائین می آیید و نقاط را به هم وصل می کنید. نقاط وصل شده (ل - م - ن - و) می باشد. از نقطه (ن) دو برابر فاق جلو( 1/6 عرض کادر) بیرون رفته نقطه (ه) را مشخص کنید. از نقطه (الف) ٢ سانت به طرف داخل و ٢ تا ٣ سانت به طرف بالا رفته، نقاط (ص - ض) بدست می آید. نقاط ( ه – ل – ص – ض) را به صورت هلال به هم وصل کنید. از سمت چپ کادر از نقطه (ب) ٢ سانت داخل رفته نقطه (ی) به دست می آید و از (ی) به صورت مایل به خط باسن وصل کنید ، خط (ض – ی) را نصف نموده و از پائین کادر، خط (ت – پ) را نصف کرده خط اتو به دست می آید (ک - گ ).

 روی خط کمر از نقطه (ک) 1.5 سانت به سمت چپ و راست رفته قطر پنس به دست می آید. طول پنس ٧ تا ٩ سانت می باشد (ج - ح – چ). در صورتی که بخواهید شلوار جیب پشت داشته باشد از (ک) ٧ سانت پائین آمده علامت بزنید، عرض دهانه جیب حدود ١٢ تا ٤ ا سانت می باشد که 1/2 آن را از نقطه علامت زده به سمت چپ و راست بروید

،کیسه جیب را طراحی کنید. از نقطه (ک) به اندازه بلندی زانو (قد زانو)، پائین آمده و به دو طرف کادر وصل کنید نقاط (ف – ق) بدست می آید. از (گ) به اندازه 1/4 دمپا به سمت راست و چپ بروید (خ – ع) بدست می آید. (خ) را به (ف) و (ع) را به (ق) وصل کنید و (ف) را به صورت مایل به (ه) وصل کنید، از نقاط (خ – ف) ٢ سانت به طرف خارج رفته و از نقطه (ه)  یک سانت به صورت مایل به طرف خارج رفته و این نقاط را به هم وصل کنید. الگوی پشت شلوار ٢ سانت از الگوی جلوی شلوار بزرگ تر است الگو را مطابق شکل ٢ رسم کنید.

 

کمر شلوار: خطی افقی به اندازه دور کمر شلوار رسم کنید با پهنای دلخواه (معمولا ٤ تا ٥ سانت) رسم کنید.(مانند شکل ٣)

 

 

 

 

کنترل فاق جلو و پشت ( آنفورشور):

الگوی جلو پشت شلوار را از ناحیه فاق با هم مماس کنید و مجموع هلال فاق جلو و پشت را اندازه بگیرید. در صورت کم یا زیاد بودن از خط کمر اصلاح کنید.(مطابق شکل 4)

 

الگوی شلوار زنانه

 

 

 

 طریقه قرار گرفتن الگو روی پارچه :

پارچه را از پشت تا کنید،طوری که ترکی کار روی ترکی قرار گیرد.اگر پارچه ساده و بدون طرح باشد می توان الگو را سر و ته ، روی پارچه گذاشت و اگر پارچه طرح دار باشد باید الگو در یک جهت روی پارچه قرار داد. (مطابق شکل 5)

 

 الگوی شلوار

 

 

امیدواریم که از این آموزش نهایت استفاده را برده باشید.

 

  شما میتوانید با عضویت در وب سایت دوختنیها نظرات خود را در مورد مطالب بنویسید و آموزش های درخواستی خود را با ما مطرح کنید . 

 

سارافون جلوباز ( در جلو دکمه می خورد) در این مدل سارافون  سجاف جلو را می توان به روش موجود در ویدیو عمل کرده و یا سجاف را از جلوی الگو جداکرده و دو بار از دو رنگ متفاوت برش زد تا سارافون ما دو رنگ شود . اگر زیر سارافونی بلند از زیر پوشیده شود می توانیم جادکمه اضافه نکنیم و جلوی سارافون باز بماند.

صفحه1 از3

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید