دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

  • مقدار پارچه : قد دامن + عدد A × ۴
  •  اندازه های لازم: دور کمر و قد دامن
  •  دور کمر را تقسیم بر ۶ و منهای ١ می کنیم. عدد بدست آمده را عدد A می نامیم.

 

مصرف پارچه : عدد A + قد دامن × ٢

 نکته : کاربرد کلوش ها بیشتر در مدل سازی لباس ها و مدل های ترکیبی می باشد.

اندازه های لازم : دور کمر و قد دامن

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید